Browsing Tag:

akha ama 2

AKHA AMA 2

กลั่นกาแฟจากใจ Caffè macchiato ที่มี After Taste ตราตรึงใจ จนอยากกลับไปกินอีกครั้ง                             ทุกครั้งที่พบเจ้าของร้านอาข่าอามา ลี อายุ จือปา เขามักจะทักทายด้วยรอยยิ้มกว้างและดวงตาที่เป็นประกายเสมอ ตั้งแต่ฉันสัมภาษณ์คนทำกาแฟมา ยังไม่เคยเห็นใครหมกมุ่นเท่าลี…